ایسنا – مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهیمجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی توانسته فضای مورد نیاز برنامه ها و فعالیت های توسعه ای واحد ها و پژوهشکده های جهاددانشگاهی در حوزه های پزشکی، دارویی، کشاورزی و فنی و مهندسی را در خود فراهم نماید و امکانات و بستر لازم برای فعالیت های تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و… آنها را در مقیاس های پایلوت، نیمه صنعتی و صنعتی تامین کند.این گزارش تصویری بخشی از فعالیت محققان جهاد دانشگاهی در سال های متمادی را به تصویر کشیده است.Source link