استفاده از مواد پلیمری هر روز بیشتر از پیش میشود.در حالی که باز نگشتن مجدد این مواد به چرخه تولید از مشکلات زیست محیطی محسوب میشود. با توجه به این موضوع محققان در تلاش هستند به فناوری حیاتی در بازیافت لاستیک ها دست یابند

لاستیک ها حدود پنج درصد وزن خودرو را تشکیل میدهند. در ایران سالانه حدود هفت میلیون حلقه لاستیک سبک و سنگین مصرف میشود.لاستیک های فرسوده از جمله ضایعاتی هستند که به دلیل پایداری زیاد اثرات زیان بار زیست محیطی زیادی دارند و چهره طبیعت را زشت میکنند.اگر بدانیم به ازای تولید یک لاستیک کامیونی معادل 22 گالن نفت مصرف میشود.در صورت روکش گذاری لاستیک هفتاد درصد در مصرف نفت خام صرفه جویی میشود بیشتر به لزوم بازیافت لاستیک پی  میبریم

لاستیک یکی از عناصر مهم زندگی بشر بوده و هر روز بر مصرف آن افزوده میشود.لاستیک های مستعمل زباله های مخصوصی هستند که از نظر شیمیایی و اندازه و حالت