آموزش نحوه مکاتبه بازرگانی با شرکت های خارجی

در کلاس های آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی توسط خانم بهاره مسائلی کلیه نکات نامه نگاری انگلیسی بازرگانی و تجاری آموزش داده میشود.

آموزش نحوه مکاتبه بازرگانی با شرکت های خارجی

 آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی در اصفهان

بهاره مسائلی مدرس زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی و آماده ارائه خدمات مترجم شفاهی و مترجم همراه برای انجام مکاتبات و روابط بین المللی تجاری و بازرگانی و همچنین آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی در اصفهان به علاقمندان این حوزه

آموزش مکاتبات بازرگانی بین المللی به صورت غیر حضوری و آنلاین

در دنیای امروزی پیام رسانی و نامه نگاری اهمیت به سزایی دارد .شهرها و کشورهای زیادی از طریق مکاتبات بازرگانی با یکدیگر در ارتباطند و در عصر ارتباطات ،نوشتن نامه، ایمیل و پیام اهمیت به سزایی دارد. نامه نگاری درست و شیوا سبب جلب نظر مشتری و اعتماد او می گردد خلاف این موضوع نیز درست است

برای شرکت در کلاس های آموزش انگلیسی مکاتبات بازرگانی با شماره 09137932055 تماس بگیرید