آشنایی با سیستم های کنترل در تهویه مطبوع

   کنترل خودکار در پیشرفت مهندسی و علوم نقش مهمی داشته است .عالوه بر اهمیت فوق العاده علم کنترل در سیستمهای صنعتی، امروزه از آن در تاسیسات ساختمانی استفاده های فراوانی می شود. بحره گیری از این تکنولوژی عالوه بر اینکه می تواند به ایجاد ثبات در کمیتهای کنترل شده مانند: دما، رطوبت، فشار و… بی انجامد در بحث افزایش راندمان و کاهش تلفات نیز تأثیر بسزایی دارد.از اینرو آشنایی با این سیستم ها ، اجزا ، تهویه برنامه ریزی و ارتباط آنها با یکدیگر ، برای افرادی که با سیستم های تهویه و تأسیسات مکانیکی سرو کار دارند امری ضروری می باشد. تعاریف 1ـ سیستم کنترل : عبارت است از مجموعه لوازم و وسائلی که با یک ارتباط منطقی خاص در کنارهم مورد استفاده قرار می گیرند تا کمیتهای مورد نظر را به مقدار دلخواه ما برسانند. 2 ـ کنترلر: وسیله ای است که اطالعات را از سنسورها دریافت و متناسب با برنامه داخلی خود به عملگرها فرمان می دهد. 3ـ سنسور: وسیله ای است که کمیتهای فیزیکی از قبیل دما، فشار، dB و… را به سیگنال همسان الکتریکی تبدیل می کند. 4 ـ عملگر: ابزاری است که با توجه به دستوراتی که کنترلر صادر می کند، کمیت تحت کنترل را تغییر می دهد. انواع سیستمهای کنترل 1 -سیستم کنترل حلقه باز سیستمی است که تغییرات خروجی تأثیری در عملکرد کنترلر ندارد.

آشنایی با سیستم های کنترل در تهویه مطبوع

 شکل شماره 1 سیستم حلقه باز

2 -سیستم کنترل حلقه بسته ، سیستمی است که در آن سیگنال خروجی بر عمل کنترلر اثر مستقیم دارد.

آشنایی با سیستم های کنترل در تهویه مطبوع

شکل شماره 2 سیستم حلقه بسته

همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود کنترلر میزان کمیت تحت کنترل ، )دمای محیط( را توسط سنسور نصب شده در داخل اتاق سنجیده و با مقدار دمای مطلوب )SP )مقایسه میکند. سپس فرمان مناسب را برای عملگر صادر می کند. آشنایی با انواع سنسورها سنسورهای تیغه ای off/ on : این سنسورها متناسب با مقدار تنظیم شده در آنها فرمان را در خروجی خود بصورت تیغه های باز یا بسته در اختیار کنترلر قرار می دهند . این سنسورها بسته به نیاز می توانند از یک تا چندین تیغه باز یا بسته را در خروجی خود داشته باشند. ترموستاتها، سنسورهای فشار قطع و وصل و … جزء این نوع سنسورها می باشند. سنسورهای تدریجی : خروجی این نوع سنسورها بصورت تدریجی بوده ، بدین معنی که هر میزان کمیت در حال اندازه گیری در ورودی این سنسورها، مقدار سیگنال )الکتریکی( خرودجی متناسب با خود را بوجود آورد. از این نوع سنسورها می توان به سنسورهای دمای Ptc،Ntc و … اشاره کرد.

شرح عملکرد سنسورهای مورد استفاده در تهویه مطبوع شرح عملکرد سنسورهای تیغه ای 1 ـ سنسور دما: این سنسورها اغلب بصورت ترموستاتی بوده که اثر دما در خروجی آنها بصورت تیغه های باز و بسته نمایش داده می شود.تیغه های این سنسور می تواند بصورت مستقیم در مسیر جریان الکترسیته قرار گرفته . با گرم و سرد شدن محیط ، جریان الکتریکی مورد نیاز دستگاه قطع و وصل می شود . میزان دمایی که این سنسورها در آن عمل می کنند )SP ) بوسیله پیچی در آنها قابل تنظیم می باشد. شکل شماره 3 ترموستات 2 ـ سنسورهای فشار: این سنسورها نیز مانند سنسورهای دما عامل فشار را به تیغه های باز و بسته تبدیل می کنند . اغلب عملکرد این سنسورهای بدین شکل است که فشار سیال باعث انبساط مخزن فانوسی شکل می شود . باز شدن این مخزن موجب تحریک تیغه های میکرو سوئیچ در نتیجه تغییر وضعیت آنها می گردد.

 سنسورهای جریان سیال : این سنسورها که اغلب بنام فلوسوئیچ معروف هستند بدین شکل عمل کرده که صفحه ای در مسیر حرکت سیال قرار دارد و در صورت جریان داشتن سیال این صفحه حرکت کرده و با حرکت آن میکروسئویچها تحریک می شوند . این سنسورها برای سیالهای مایع و گاز بکار می رود. در بعضی از انواع سنسورهای جریان سیال از اختالف فشار دو سمت دستگاه استفاده می شود. که اگر سیالی در دستگاه در جریان باشد بین خروجی و ورودی آنها افت فشار بوجود می آید که از اختالف این دو فشار می توان جریان سیال را نتیجه گرفت. شکل شماره 5 فلو سوئیچ 4 -سنسور حساس به آتش : این نوع سنسورها می توانند وجود آتش را از دود حاصله یا دمای باالی آن تشخیص دهند . در نوع دمایی آن )فیوز حرارتی( از یک رشته سیم حساس به حرارت تشکیل شده و وقتی در معرض آتش قرار می گیرد پاره و مسیر دمپر را می بندد. در نوع دیگر بصورت ترموستاتی عمل کرده و وجود آتش را به کنترلر خبر می دهد. نوع حساس به دود

بدین صورت عمل کرده که دود مسیر سیگنال نوری را در داخل سنسور قطع میکند . و این قطع سیگنال در خروجی می تواند با تغییر مقاومت یا تیغه های باز و بسته نمایش داده شود. 5 -سنسور آنتی فریز : سنسور آنتی فریز برای جلوگیری از یخ زدگی در مبدلهای سرمایی ،اواپراتور چیلرها و هوارسانها مورد استفاده قرار می گیرد .دمای این سنسور حرارتی معموال روی 5 درجه سانتی گراد تنظیم می شود . که در صورت پایین آمدن دما از این مقدار دستور قطع مدار را بصورت تیغه ON/OFF صادر می کند. شرح عملکرد سنسورهای تدریجی 1 -سنسور دما: در این نوع سنسورها تغییرات دما ) در یک رنج معین( به تغییرات مقاومت ) در رنج معین( تبدیل می شود . بعضی از این سنسورها این عمل را بصورت مستقیم انجام می دهند . بدین معنی که از مقاومت حساس به دما استفاده شده و با افزایش و کاهش دما مقاومت تغییر می کند ) بصورت مستقیم PTC یا NTC) در نوع دیگر دما باعث انبساط و انقباض سیال داخل سیلندر شده و این تغییرات حجم در سیال توسط یک رئوستای الکتریکی به تغییرات مقاومت تبدیل می شود. شکل شماره 6 سنسور دمای رئوستایی 2 -سنسور فشار تدریجی : در بعضی از این نوع سنسورها ، تغییرات فشار بصورت مستقیم به تغییرات سیگنال الکتریکی تبدیل می شود . مانند استرین گیج ها و یا روش خازنی . در روش دیگر تغییرات فشار باعث تغییر در اندازه محفظه فانوسی شکل می شود . این تغییر اندازه توسط رئوستای الکتریکی به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود.

شکل شماره 7 پرشر رئوستایی آشنایی با انواع عملگرها عملگرها نیز مانند سنسورها به دو دسته اصلی ON/OFF و تدریجی تقسیم بندی می شوند. از انواع عمگرهای ON/OFF می توان به شیرهای برقی دو راهه اشاره کرد که با وصل جریان برق مسیر سیال باز شده و با قطع جریان مسیر سیال بسته می شود. در انواع تدریجی عملکرد اکچویتور به چند دسته تقسیم می شود. 1 -فلوتینگ یا شناور در این نوع عملگرها موتور الکتریکی که غالباً از نوع تکفاز سنکرون می باشد وظیفه تغییر وضعیت عملگر را بر عهده دارد. طول زمان یک حرکت کامل در این نوع عملگر بسیار مهم بوده و با فرض اینکه این مدت زمان عدد A باشد با تحریک موتور در مدت زمان A عملگرها از حالت باز کامل به سیستم کامل و یا بالعکس تغییر وضعیت می دهد . حال اگر مدت زمان را به 2/A تقلیل دهیم ، موقعیت عملگر در 55 %قرار میگیرد در 4/A ، 25( %و …( . در این نوع عملگرها دو موتور بصورت چپ گرد CW و راست گرد CCW به هم کوپل شده اند . هرکدام از این موتورها بسته به جهت مورد نظر تحریک می شوند. 2 -عملگرها با تحریک15-5 ولت یا 15-2 ولت در این نوع عملگرها مقدار ولتاژ صفر ولت در ورودی بیانگر موقعیت 5 %و 15V بیانگر موقعیت 155 %می باشد . حال اگر ولتاژ ورودی به 5V برسد موقعیت در 55 %و با ولتاژ V 2 موقعیت در 25 % ثابت میشود.در حالت 15-2 ولت موقعیت 5 %را با ولتاژ 2V و موقعیت 155 %را با ولتاژ 15V در ورودی بدست می آوریم. مابقی موقعیتها نیز بین ولتاژ 2V تا 15V قابل دسترس هستند.

3 -عملگرهای پلکانی )استپ موتوری( در این نوع عملگر حرکت توسط استپ موتور ایجاد شده که این استپ موتورها بسته به تعداد پالس اعمال شده در ورودی حرکت می کنند . طول کورس کامل عملگر با اعمال تعداد معینی پالس در ورودی بدست می آید و موقعیت عملگر وابسته به تعداد این پالس ورودی می باشد. 4 -عملگرهای رئوستایی: در این نوع عملگرها موقعیت عملگر توسط یک رئوستا نشان داده می شود . درصورتی که میزان مقاومت در این رئوستا متناسب با میزان مقاومت رئوستای سنسور باشد ، موقعیت عملگر ثابت می شود . در صورت تفاوت ، موتور تحریک و موقعیت عملگر و همچنین رئوستای متصل به آن تغییر تا با کمیت جدید همخوان شود . همچنین انواع دیگری از عملگر ها وجود دارند مانند انواع جریانی ، باینری و… که استفاده از آنها در تاسیسات حرارتی و برودتی متداول نمی باشد. شرح عملکرد سیکلهای کنترلی در بخشهای مختلف تأسیسات مکانیکی حال با توجه به آشنایی از المانهای مدار کنترل می توان به بررسی سیکل کنترلی در قسمتهای مختلف تأسیسات مکانیکی ساختمان پرداخت. کنترل دمای آب مبدل یکی از مواردی که در موتورخانه ها مورد استفاده زیادی دارد ، تولید آب با دمای دلخواه جهت شرب یا گرمایش حتی سرمایش می باشد . در این مبدلها ، مدار را به دو قسمت اولیه و ثانویه تقسیم می کنند . هدف از ایجاد سیکل کنترل در این مبدلها ثابت نگه داشتن دمای آب در ثانویه این مبدلها بوسیله تغییر در dB آب یا سیال در اولیه می باشد. عملکرد سیکل بدین صورت می باشد که دمای آب در قسمت ثانویه توسط سنسور سنجیده شده ، این مقدار با مقدار تنظیم شده در کنترلر )sp )مقایسه و بسته به اختالف این دو عدد که به شیر دو راهه ) در سیستم بخار( یا سه راه ) در سیستم آب گرم و داغ( فرمان می دهد . حال اگر نوع کنترل بصورت on/off می باشد ، در صورت وجود اختالف و نیاز به بازشدن

مدار اولیه شیر باز شده و وقتی مقدار دمای آب با sp برابر شد شیر off می شود . در این حالت تغییرات دما زیاد بوده و معموالً بین دو عدد maxو min تنظیم می شود . در حالت تدریجی بسته به انحراف دمای آب خروجی از sp شیر باز یا بسته شده ، که دمای خروجی در این حالت در مقدار sp( با انحراف ناچیز( ثابت نگه داشته می شود. مثال : شکل شماره 8 سیستم کنترل تدریجی دمای مبدل را نشان می دهد که می توان در آن برای سیستم on/ off از ترموستات یک مرحله ای با شیربرقی تک ضرب استفاده نمود. همچنین سنسور تدریجی با پایه های RBW( رئوستایی( با شیر تدریجی با ورودی RBW نیز می تواند برای حالت رئوستایی بکار رود. در صورتیکه در مسیر مدار اولیه آب گرم در جریان باشد از شیر سه راهه و در صورت عبور بخار از شیر دو راهه استفاده می شود . باید توجه که کلیه شیرهای دو راهه بکار رفته در سیستم بخار مجهز به فنر برگشت باشند.

شکل شماره 8 سیستم کنترل دمای مبدل هوارسان فول فرش در این نوع هوا رسان کانال هوای برگشت وجود ندارد و هوارسان کلیه هوای محیط را از هوای آزاد تأمین می کند . هوا بعد از گذشتن از کوئیلهای گرمایی و سرمایی وارد محیط شده و از طرف دیگر فشار ایجاد شده در محیط باعث خروج هوا بصورت اگزاست می شود . سنسور آنتی فریز نیز جهت جلوگیری از یخ زدگی در کوئیل استفده می شود . در صورتیکه کنترلر ورودی برای این سنسور داشته باشد ، آنتی فریز به این ورودی متنصل می شود . در صورت نداشتن ورودی ، تیغه این سنسور در مسیر تغذیه مدار کنترل قرار می گیرد . باید توجه داشت که موتور دمپرهای هوای آزاد مجهز به فنر برگشت باشند .

شکل شماره 9 هوارسان فول فرش هوارسان سینگل زون در این هوارسان جهت باال بردن راندمان ، مسیر هوا بصورت رفت و برگشت می باشد . جهت تأمین اکسیژن مورد نیاز در محیط درصدی از هوا بصورت اگزاست از کانال برگشت خارج و به همان میزان هوای آزاد جایگزین می شود.

شکل شماره 15 هوارسان سینگل زون هوارسان مولتی زون در صورتیکه هوارسان وظیفه کنترل دمای چند محیط مجزا را بر عهده داشته باشد می بایست از هوارسان مولتی زون استفاده کرد . به تعداد فضاهای تحت پوشش در خروجی هوارسان ، کانال مجزا در نظر گرفته می شود.

تعمیر کولر گازی غرب تهران

ما در غرب تهران مستقر هستیم و در نصب ، نگهداری و تعمیر سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع تخصص داریم اما با وضوح بیشتری می توانیم خدمات تخصصی تعمیر کولر گازی غرب تهران و تعمیر پکیج را با قیمت مناسب به شهروندان ارائه دهیم. تیم مهندسین ما کاملاً واجد شرایط و به اندازه کافی دارای تجربه و سابقه است که بتوانیم برای نصب کولرگازی در تهران و  پمپ آب و سرویس و تعمیرات چیلر جذبی در تهران برای مجتمع های مسکونی خدمات ارائه دهیم

شکل شماره 11 هوارسان مولتی زون آشنایی با کنترلر )211 MIKRONIK HONEYWELL) کنترلر میکروپروسسوری میکرونیک 255 جهت کنترل تجهیزات حرارتی و برودتی طراحی شده است . با این کنترلر می توان قسمتهای مختلف تأسیسات مکانیکی را کنترل نمود. این کنترلر در چهار تیپ D-C-B-A طراحی و ساخته می شود . در تیپهای C-B-A تفاوت در نوع و تعداد دروازه های ورودی )سنسورها( و خروجی ) عملگرها ( می باشد . نوع D جهت کنترل میزان رطوبت استفاده می شود. کنترلرهای میکرونیک 255 فقط می توانند یک حلقه کنترل را پوشش دهند. بدین

معنی که به ازای هر حلقه ، یک کنترلر در نظر گرفته می شود . در شکل 12 نقشه ورودی ها و خروجی ها نشان داده شده است . همانطور که در شکل مشخص است ، تیپهای C و B می توانند خروجی هایی جهت کنترل 3 عملگر ارسال نمایند و تیپ A فقط یک عملگر را می تواند کنترل کند. همچنین در تیپهای Bو A خروجی ها می توانند از نوع فلوتینگ ، باینری و on/ off باشند ، در حالیکه خروجی نوع C از نوع 15 V 15 یا 2- V -5است. شکل شماره 12 مشخصات پایه های کنترلر کنترلر میکرونیک 255 قابل برنامه ریزی می باشد . برنامه این کنترلر را می توان متناسب با مدار کنترلی )منبع کوئیلی ـ هوارسان و… ( تنظیم نمود . نحوه کنترل و برداشت اطالعات از این کنترلر در 3 سطح قابل دسترسی است. سطح اول ـ در این سطح می توان میزان SP را در محدوده معینی تنظیم نمود . مقدار پارامترهای دیگر از قبیل میزان دمای خوانده شده توسط سنسورها )T1 ،T2 وT3 )و همچنین موقعیت دمپرها )Y1-Y2- Y3 )را مشاهده کرد.

سطح دوم ـ این سطح جهت تنظیم موقعیت دمپرها بصورت دستی بوده که با فشار دادن دکمه های Sel و Set بمدت 5 ثانیه بصورت همزمان می توان وارد این سطح شد. با فشار دادن دکمه های + و – می توان عملگر مورد نظر را انتخاب و با فشار دادن دکمه Set و بعد از آن + و – موقعیت عملگر را بصورت دستی تغییر داد . جهت ثابت کردن مقادیر وارده دکمه Sel را فشار می دهیم . باید توجه داشت که در این حالت کنترلر دیگر عمل کنترلر را برروی عملگرها انجام نداده و فقط موقعیت آنها را در مقادیر تنظیم شده ) حالت دستی( ثابت نگه می دارد. سطح سوم ـ در این حالت می توان کنترلر را متناسب با نیاز خود برنامه ریزی کرد . با نگه داشتن کلیدهای + و – بطور همزمان و بمدت 5 ثانیه منوی جدیدی باز می شود . پارامترهایی طبق جدول زیر در دسترس کاربر قرار گیرد. بعد از تنظیم این پارامترها دکمه Sel زده شد و کنترلر آماده بهره برداری می شود.

 تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی

C22 Adr 250 C23 DefProg 1 تنظیم پارامترهای کنترل میکرونیک 211 جهت کنترل دمای مبدل حرارتی در این حالت می توان از هر سه تیپ کنترلر )C,B,A )استفاده نمود. نحوه ارتباط کنترلر با تجهیزات جانبی طبق شکل شماره 8 می باشد . بدین صورت که سنسور T به ورودی T1 کنترلر متصل شده و عملگر نیز در نوع A به Y1 و در نوع B و C می تواند به Y1 ، Y2یا Y3 متصل شود. ) طبق شکل شماره 13)

 تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی

شکل شماره 13 نحوه اتصال کنترلر در مبدل گرمایی را نشان میدهد. با وارد شدن به منوهای برنامه ریزی )سطح 3 )می توانیم پارامترهای زیر را تعریف کنیم. بهتر است ابتدا کنترلر را ریست نمود تا اگر تغییراتی از قبل در برنامه آن داده شده ، به حالت تنظیمات کارخانه برگردد. این عمل را میتوان با تغییر پارامتر C23 از حالت 5 به 1 انجام داد.

 تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی

P22 P23 نمودار تغییرات عملگر در مبدل حرارتی با کنترلر تیپ A طبق شکل 14 می باشد. در مبدل برودتی نیز نمودار تغییرات عکس حالت گرمایشی است .

شکل شماره 14 نمودار تغییرات در مبدل گرمایی و سرمایی

تنظیم پارامترهای میکرونیک 211 جهت کنترل هوارسان فول فرش در این هوارسان بعلت وجود 2 عملگر )سرمایی و گرمایی

( می بایست از کنترلرهای تیپ B و C استفاده نمود . نحوه ، ارتباط کنترلر با سنسورها و عملگرها مطابق شکل 9 می باشد. سنسور محیطی به T1 سنسوری که دمای خروجی هوارسان را می سنجد به T2 ،عملگر A به Y2 و عملگر B به Y3 متصل می شود ) طبق شکل شماره 16 . ) با وارد شدن به منوی برنامه ریزی )سطح 3 )می توان پارامترها را طبق حالت قبل )کنترل دمای مبدل ( تنظیم نمود ، با این تفاوت که

 تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی

نحوه اتصال کنترلر در هوارسان فول فرش تنظیم پارامترهای میکرونیک 211 جهت کنترل هوارسان سینگل زون در این هوارسان نیز مانند حالت فول فرشی از کنترلر تیپ B و C استفاده می شود . در این هوارسان خروجی y1 به موتور دمپرها متصل می گردد )  . )تفاوت در تنظیمات سطح 3 با هوار سان فول فرش فقط تنظیم حالتp14، ؛ میزان حداقل هوای آزاد بوده که معموالً حدود 25 %تنظیم می شود. نحوه اتصال سنسورها و موتور دمپرها را به کنترلر در شکل 18 نشان داده شده است .نمودار تغییرات عملگرها در هوارسان سینگل زون بصورت زیر می باشد.  نمودار تغییرات عملگرها در هوارسان سینگل زون

 نحوه اتصال کنترلر در هوارسان سینگل زون در صورتی که هوارسان فاقد کوئیل سرمایی باشد با باال رفتن دما ، هوارسان بصورت فول فرشی عمل می کند .این تنظیم را می توان با تغییر دادن پارامتر P15 به حالت off ایجاد کرد .

 نمودار تغییرات عملگرها در هوارسان سینگل زون در حالت حذف شیر سرمایی تنظیم پارامترهای میکرونیک 211 جهت کنترل هوارسان مولتی زون

هوارسان مولتی زون دارای 3 حلقه کنترل اصلی و به ازای هر خروجی یک حلقه کنترل فرعی می باشد. پس در این هوارسان تعداد کنترلرها بستگی به تعداد زون خروجی هوارسان دارد. مثالً در یک هوارسان 3 زون می بایست 3 کنترلر جهت کنترل موتور دمپرها ـ شیر سرمایی ـ شیر گرمایی و 3 کنترلر جهت کنترل دمپرموتور خروجی نصب نمود )

.)نحوه تنظیم کنترل موتور دمپرها مانند هوارسان سینگل زون می باشد و مابقی کنترلرها را بصورت کنترل مبدل تنظیم می کنیم. دمای sp تنظیمی در کنترلر شیر گرمایی معموالً روی رنج 35 – 35 درجه و کنترلر شیر سرمایی روی 18 تا 15 درجه و دمای تنظیمی جهت موتور دمپرهای خروجی روی رنج 23 تنظیم می شود. در این هوارسان آنتی فرینر روی کنترلر موتور دمپرهای هوای برگشت نصب می شود. در بعضی از هوا رسانها شیر کنترل سرمایی نصب نمی گردد ، که در این حالت کنترلر شیرسرمایی حذف می شود در بعضی از مواقع جهت کاهش هزینه ها شیر سرمایی نیز توسط کنترلر موتور دمپرهای هوای برگشت کنترل می شود. در صورتیکه بیش از یک عملگر به یک دروازه خروجی متصل شوند ، جهت جلوگیری از باال رفتن جریان خروجی دروازه ، می توان تغذیه موتور دمپرهارا بصورت مستقیم به منبع تغذیه وصل کرد. نحوه اتصال عملگرها در  نشان داده شده است

نحوه اتصال عملگرها به یک دروازه خروجی کنترل بهینه دمپر موتورهای هوای برگشت  در این حالت کنترلر متناسب با دمای هوای آزاد ) T3 ) وضعیت دمپرهای برگشت و آزاد را کنترل می نماید . نحوه تغییرات دمپرها مطابق شکل زیر می باشد .  نمودار تغییرات عملگرها در حالت کنترل بهینه برای فعال کردن این حالت باید پارامترهای P25 مخالف صفر و C15 مساوی صفر تنظیم شوند. کنترل دمای هوای خروجی هوارسان جهت کنترل دمای هوای خروجی هوارسان باید سنسور T2 در محل خود نصب شود. در این حالت دمای هوای خروجی در محدوده معینی تغییر می کند. این محدوده را می توان با تنظیم پارامترهای P25 , P57 , P56 مطابق با منحنی زیر تعریف نمود . در ضمن برای اینکه کنترلر حداکثر یا حداقل دمای هوای خروجی را کنترل کند ، باید پارامتر C13 را تنظیم نمود. حالت یک جهت کنترل حداکثر دما و حالت صفر جهت کنترل حد اقل دما می باشد.

نمودار تغییرات CTRP2 در حالت کنترل دمای هوای خروجی تنظیمات جهت کاهش مصرف انرژی در زمان عدم استفاده از محیط  زمانیکه در فضای تحت پوشش هوارسان کاربر حضور نداشته باشد ، می توان جهت کاهش مصرف انرژی دامنه پارامتر XP1 را افزایش داد . برای این موضوع سنسورهای محیطی خاصی استفاده می شود که مجهز به یک کلید جهت اتصال پایه های 1 و 4 هستند. در موقعی که کاربر اتاق خود را ترک میکند این کلید را فشار داده و کنترلر دامنه XP1 را با مقدار تنظیمی برای پارامتر P16 جمع می کند . بدین معنی که شیرهای سرمایی و گرمایی دیرتر وارد مدار می شوند.

نمودار تغییرات XP1 در حالت وجود یا عدم وجود کاربر آشنایی با عالئم اختصاری فیلتر هوا 13 1 کنترلر کوئیل گرمایی سنسور کانالی یا سنسور هوای بیرون 2 14 کوئیل باز یافت انرژی سنسور محیطی 3 15 هیتر الکتریکی سنسور غالفی 4 16  رادیاتور سنسور هوای بیرون قابل نصب روی دیوار 5 17 پمپ سیرکوالسیون سنسور محیطی با کنترل ست پوینت 6 18 رله با تغذیه 221 یا 20 ولت فلو سوئیچ باد 7 19 شیر دوراهه با عملگر سنسور اختالف فشار 8 25 شیر سه راهه با عملگر سنسور محیطی با کنترل ست پوینت و وضعیت حضور یا عدم حضور کاربر 9 21 دمپر موتور 22 آنتی فریز 15 کوئیل سرمایی 23 تنظیم کننده ست پوینت محیطی 11 موتور فن 12 در شکل زیر نقشه کنترل هوارسان سینگل زون با استفاده از عالئم استاندارد نشان داده شده است